Ecclesiastes 7:1-14
  -  

Ecclesiastes 7:1-14 (6/9/19)