Ecclesiastes 9:13-10:20
  -  

Ecclesiastes 9:13-10:20 (7/7/19)